Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 (2024)

05-06-2024 | 16:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 5 juni 2024

Weinig SARS-CoV-2 in Nederland

Er is op dit moment weinig circulatie van het coronavirus SARS-CoV-2. Het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in hetrioolwater stijgt in week 22 (27 mei – 2 juni) met 38%, maar is net als voorgaande weken nog op een laag niveau. Het aandeel deelnemers met een positieve corona-testuitslag in Infectieradar is ook op een laag niveau (minder dan 1%)*, maar laat in de afgelopen twee weken een stijgende trend zien. Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg in de afgelopen twee weken van dagelijks gemiddeld 14 opnames naar dagelijks gemiddeld 18 opnames in de afgelopen week**. Afgelopen week lagen er gemiddeld 61 patiënten met SARS-CoV-2 in het ziekenhuis, een stijging vergeleken met de week ervoor (51).

Naast het SARS-CoV-2 zorgen ook andere virussen en bacteriën voor luchtweginfecties. Ziehiervoor een uitgebreidere toelichting op de actuele situatie omtrent luchtweginfecties in Nederland. Kijk voor de meest actuele situatie over varianten van SARS-CoV-2hier.

* Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.
** Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert op werkdagen het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op verpleegafdelingen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de rapportagedag 10:00 uur, en het aantal bedden bezet op de verpleeg- en IC intensive care (intensive care)-afdeling door patiënten met SARS-CoV-2 op de rapportagedag om 10:00 uur. Als opnamedag wordt de dag voorafgaand aan de rapportagedag genomen. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling en het gemiddeld aantal bedden bezet op de verpleeg- en IC-afdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) wordt berekend door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gerapporteerd is.

Data van het seizoen 2019/2020 is beschikbaar vanaf week 14 van 2020. Week 53 van 2020 is uit deze figuur gelaten.

Gebaseerd op data die op woensdag beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data en getoond op het coronadashboard. Voor de meest recente cijfers, zie de pagina over rioolwateronderzoek van de rioolwatersurveillance. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de uitleg over de berekeningen van de rioolwatermetingen voor covid-19.

Verwijzing naar kaart

Ga naar sliderkaart met het gemiddeld aantal virusdeeltjes in het rioolwater over de afgelopen week, per gemeente, per 100.000 inwoners.

Infectieradar

Sla de grafiek Percentage deelnemers Infectieradar met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag over en ga naar de datatabel

Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt. Bron grafiek: Infectieradar RIVM.

Ziekenhuisopnames (bron LCPS)

Sla de grafiek Gemiddeld aantal opnames per dag van patiënten met SARS-CoV-2 over en ga naar de datatabel

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit gebeurt op werkdagen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de dag van rapporteren 10:00 uur. Als opnamedag nemen wij de dag vóór de dag van melden. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) berekent het RIVM door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gemeld is.

Links

This page in English

  • Weekly coronavirus SARS-CoV-2 figures
Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5932

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.